Híreink

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2016. június hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy az idősek, a magukra hagyottak és az elmagányosodott emberek lehetőséget találjanak még a nagy városokban is a találkozásra és a szolidaritásra.
Missziós imaszándék: Hogy a pap- és szerzetesnövendékek olyan pap- és szerzetesnevelőkkel találkozhassanak, akik az Evangélium örömében élnek, és akik nagy bölcsességgel készítik fel őket küldetésükre.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy Hogy katolikus iskoláink és óvodáink tanárai, munkatársai és növendékei Krisztus igazságától és szeretetétől megvilágosítva egyre tökéletesebb emberekké váljanak!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2016. május hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy a világ összes országában a nőket tiszteljék és becsüljék, és hogy kellően értékeljék az ő szociális tevékenységüket.
Missziós imaszándék: Hogy a családok, közösségek és csoportok között terjedjen a békéért és az evangelizációért imádkozott rózsafüzér gyakorlata.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretettel és bölcsességgel készüljenek fel a családok gondozásának megújult feladatára.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2016. április hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy a kisebb birtokokon gazdálkodók értékes munkájukért igazságos jövedelmezéshez jussanak.
Missziós imaszándék: Hogy Afrika keresztényei politikai és vallási feszültségek között élve tanúságot tegyenek Jézus Krisztusban való hitükről és szeretetükről.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy egyházmegyénk és a magyar egyház az Eucharisztikus Világkongresszusra készülve megújuljon hitében és lelkületében.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2016. március hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy a nehézségek között élő családok részesüljenek a szükséges támogatásban, és hogy a gyermekek egészséges és nyugodt körülmények között növekedhessenek.
Missziós imaszándék: Hogy az egész Egyház imájának erejében a hitük miatt hátrányos megkülönböztetésben vagy üldöztetésben élő keresztények erősek és hűségesek maradjanak az Evangéliumhoz.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy megtaláljuk és segítsük azokat, akik a környezetünkben rászorulnak irgalmas szeretetünkre.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2016. február hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: műveljük és őrizzük meg azt az eljövendő nemzedékeknek.
Missziós imaszándék: Hogy gyarapodjanak a párbeszéd és a találkozás alkalmai a keresztény hit és Ázsia népei között.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. december hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy mindenki megtapasztalja annak az Istennek az irgalmát, aki sosem fárad bele a megbocsátásba.
Missziós imaszándék: Hogy a családok, különösen azok, akik szenvednek, Jézus születésében találjanak a remény biztos jelére.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. november hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.
Missziós imaszándék: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy Szent Márton püspök példájára az igazság és a segítő szeretet hiteles tanúi lehessünk.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. október hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája.
Missziós imaszándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. szeptember hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok számára.
Missziós imaszándék: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői legyenek annak a hitnek, amelyet hirdetnek.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek, valamint az őket önzetlenül segítőkért.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. augusztus hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: ÖNKÉNTESEK. Hogy az önkéntesek nagylelkűen adják magukat a szükséget szenvedők szolgálatára.
Missziós imaszándék: A TÁRSADALOM PEREMÉN ÉLŐK. Hogy önmagunkból kilépve tanuljunk meg odaállni azok mellé, akik az emberi élet és társadalom peremén élnek.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy a nyugati világban élő, vagy az oda tanulni vagy dolgozni érkező magyarok a katolikus közösségekben megerősödjenek hitükben és az összetartó szeretetben.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. július hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: POLITIKA. Hogy a politikai felelősséget minden szinten úgy éljék meg, mint a szeretet gyakorlásának kimagasló formáját.
Missziós imaszándék:SZEGÉNYEK LATIN-AMERIKÁBAN. Hogy a latin-amerikai keresztények a szociális egyenlőtlenségek közepette tanúságot tegyenek a szegények szeretetéről és hozzájáruljanak egy testvériesebb társadalomhoz.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Hogy a tanító szerzetesrendek alapítójuk karizmájához híven nagylelkűen szenteljék magukat az oktatás és nevelés szolgálatára.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. június hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék:Egyetemes: ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK. Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadására és megbecsülésre találjanak abban az országban, ahová érkeztek.
Missziós imaszándék:Evangelizációs: HIVATÁSOK. Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban ébressze fel annak a vágyát, hogy életét felajánlja a papságra vagy szerzetességre.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Hogy Magyarország és a magyar nép a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 100 évvel ezelőtti felajánlásának megújítása nyomán megtapasztalja Jézus Szíve irgalmasságát és védelmező szeretetét.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. május hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: TÖRŐDÉS A SZENVEDŐKKEL. Hogy elutasítva a közömbösség kultúráját törődjünk szenvedő felebarátainkkal, főként a betegekkel és a szegényekkel.
Missziós imaszándék: NYITOTTSÁG MISSZIÓRA. Hogy Mária közbenjárása segítse az elvilágiasodott környezetben élő keresztényeket nyitottnak lenni Jézus hirdetésére.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy minden fiatal lehetőséget kapjon képességei kibontakoztatására, a tanulásra és az emberhez méltó munkára.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. április hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy az emberek megtanulják tisztelni a teremett világot és Isten ajándékaként gondozzák.
Missziós imaszándék: Hogy az üldözött keresztények érezzék a feltámadt Úr vigasztaló jelenlétét és az egész Egyház szolidaritását.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy szerzeteseink a megszentelt élet évében megerősödjenek hivatásuk biztos tudatában és az Egyházért érzett felelősségben.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. március hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.
Missziós imaszándék: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit a nő ad az Egyháznak.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy püspökeink és papjaink megkapják a világosságot a Szentlélektől.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. február hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére.
Missziós imaszándék: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a keresztény közösségben.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy plébániáink a hit és a szeretet élő közösségei legyenek.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2015. január hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy Krisztus örömhíre eljusson Ázsia népeinek szívéhez.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. december hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: hogy a Megváltó születése hozzon békét és reményt minden jó szándékú ember életébe.
Missziós imaszándék: hogy a szülők igaz evangelizátorok legyenek továbbítva gyermekeiknek a hit különleges ajándékát.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: hogy a katolikus családok a Szent Család példáját kövessék, és élő közösségeket alkossanak, egymást segítsék a hitben, a hűségben és az élet minden nehézségében.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. november hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: hogy mindazok, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és mások támogatását.
Missziós imaszándék: hogy a fiatal szeminaristáknak és szerzeteseknek bölcs és jól képzett vezetőik legyenek.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Hogy Krisztus tanítását a házasság felbonthatatlanságáról a házastársak és az egész egyház közössége mindig hűségesen elfogadja és megtartsa.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. október hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek, amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak.
Missziós imaszándék: Hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a fiatalok merjenek szentségi házasságot kötni és találják meg benne Isten szerető közelségét, életük értelmét és boldogságát.

• Imádkozzunk a Püspöki Szinódusért!

A Kedves Testvéreim!

Szentatyánk Ferenc pápa meghirdette a rendkívüli Püspöki Szinódust, melynek főrelátora Erdő Péter bíboros atyánk.

Felhívást intéz szentatyánk hozzánk, hogy mindannyian imánkkal segítsük a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlésének munkáját.

A felhívás a következő:

Imanap a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűléséhez kapcsolódóan

2014. szeptember 28-án, vasárnap együtt imádkozunk a Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűléséért, amely október 5-e és 19-e között ül össze, hogy a következő témáról tárgyaljon: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az evangelizáció összefüggésében”.

Felhívjuk a helyi egyházakat, a plébániai közösségeket, a szerzetesközösségeket, az egyesületeket és mozgalmakat, hogy a szentmisék vagy más közös liturgiák kapcsán imádkozzanak együtt a Szinódus napjai előtt és alatt. Rómában minden nap végzünk imádságot a Santa Maria Maggiore-bazilika Salus Populi Romani kápolnájában. A hívek személyes imádságaikkal csatlakozhatnak ehhez az imaszándékhoz, főként a családokat hívjuk erre.

Javasoljuk az Imádságot a Szent Családhoz a Szinódusért, amelyet Ferenc pápa írt, amelyet a szeptember 28-ai vagy a Szinódus időszaka alatt mondott szentmiséken alkalmazhatunk. Javasoljuk ezen kívül a rózsafüzér imádkozását is a Szinódus munkálataiért.

I. IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRTJézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak.
Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve.
Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket.

Amen

Kedves Testvérek!

Ferenc pápa felhívásában külön is kéri a lelkiségi mozgalmakat, így minket is, hogy imáinkkal segítsük a szinódus munkáját.
Csodálatos összefogásról tettünk tanúságot mi a Szenvedés Önkéntesei 2010-ben, amikor a Mátraverebély-Szentkút-i és Máriapócs-i Nemzeti Kegyhelyeink igazgatóinak felhívására közel 300-an csatlakoztunk a 40 napos ima- és áldozatvállaláshoz XVI. Benedek pápáért. Sőt, pontosan Mátraverebély-Szentkút-i lelkigyakorlatunk idejére esett a kegyhelyen tartott több napos Szentségimádás, amikor ránk, a Szenvedés Önkénteseire is számíthattak a ferences testvérek.

Mindannyiokat kérem, hogy október 19-ig Püspöki Szinódus III. Rendkívüli Közgyűlésé befejezése napjáig minden nap a fenti – Szentatyánk által küldött – imát a Szent Család közbenjárását kérve, valamint a Rózsafüzért imádkozzátok erre a szándékra.

Amennyiben a kiscsoportok összejövetele szeptember 28-a és október 19-e közé esik, a kiscsoportok tagjai együtt végezzék fenti imát és a rózsafüzért.

Köszönök szépen minden áldozatot, segítséget, amellyel apostoli munkánkat segítitek!

Szűzanyánk és Boldog Luigi Novarese atyánk segítsen minket!

2014. szeptember 23.

Borhy Mária

2141 Csömör, Szabadság út 70. világi felelős

E-mail: borhym[kukac]mailbox[pont]hu

Telefonszám: 06 309 495 450

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. szeptember hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék:Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják azt a szeretetet és segítséget, amelyre méltóságteljes élethez szükségük van.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy a keresztények Isten szavától ihletve, elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek nyújtandó segítségben.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Imádkozzunk minden tanulóért, oktatóért és nevelőért, hogy iskoláink biztos tudásra oktassák, és igaz emberségre neveljék a rájuk bízottakat!

• Ferenc pápa első Twitter-üzenete Nagyboldogasszony ünnepére:


„Mária, Ég Királynője, segíts nekünk átalakítani a világot Isten terve szerint!”
„Maria, Regina del Cielo, aiutaci a trasformare il mondo secondo il progetto di Dio.”

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. augusztus hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék:Hogy a menekültek, akik arra kényszerültek, hogy erőszak miatt elhagyják otthonaikat, nagylelkű befogadásra találjanak, és jogaikat biztosítva lássák.
Az evangelizálásért végzett imaszándék:Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy a keresztények Óceániában örömmel hirdessék a hitet a földrész valamennyi népének.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Hazánkért és népünkért, hogy gyarapodjék igaz emberi értékekben, békében és szeretetben éljen.

• Kilenced Boldog Luigi Novarese alapító atyánk születésének 100. évfordulója alkalmából

Borhy Mária körlevele... (Katt ide!)

• Örömteli találkozó Ferenc pápával Boldog Luigi Novarese születésének százéves évfordulóján

A valóra vált prófécia... (Katt ide!)

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. július hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék:Hogy a sport gyakorlása mindig alkalmul szolgáljon az emberi testvériségre és növekedésre.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy a Szentlélek támogassa azoknak a világiaknak a munkáját, akik a szegényebb országokban hirdetik az evangéliumot.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Imádkozzunk, hogy a súlyos betegek és a haldoklók békét és irgalmat találjanak Isten szeretetében!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. június hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék:Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők hitének tanúságtétele folytán.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka:Imádkozzunk, hogy újonnan szentelt diakónusaink és papjaink Krisztus erejével és szeretetével hirdessék az Evangélium igazságát és örömét!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. május hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek!
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Mária vezetése) Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló hirdetésében!
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy minél többen újra felfedezzék a házasságot és a családot, mint a legnagyszerűbb értékek forrását az emberiség számára!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. április hónapra

A pápa imaszándéka:
Egyetemes imaszándék: (Környezetvédelem és igazságosság.) Hogy a kormányok előmozdítsák a teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Remény a betegeknek.) Hogy a feltámadt Krisztus töltse el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség tesz próbára.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy II. János Pál és XXIII. János pápa szentté avatása biztos irányt mutasson és új lelkesedést adjon mindnyájunknak!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. március hónapra

A pápa imaszándéka:
Általános szándék: Hogy valamennyi kultúrában tartsák tiszteletben a nők jogait és méltóságát.
Missziós szándék: Hogy számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy Szent József példájára és közbenjárására a családapák örömmel és hűségesen teljesítsék hivatásukat, az egész egyház nagy családja pedig megtapasztalja Isten atyai gondoskodását.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. február hónapra

A pápa imaszándéka:
Általános szándék: Hogy az idősek bölcsességét és tapasztalatait elismerjék az Egyházban és a társadalomban.
Missziós szándék: Hogy papok, szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a fiatalok nyitottan és felelősséggel keressék élethivatásukat, és legyen bátorságuk keresni Isten akaratát!

• Ima kegyelem elnyeréséért Boldog Luigi Novarese közbenjárására...

Katt ide...

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2014. január hónapra

A pápa imaszándéka:
Általános szándék: Hogy előmozdítsunk egy olyan hiteles gazdasági fejlődést, amely tiszteletben tartja valamennyi ember és valamennyi nép méltóságát.
Missziós szándék: Hogy a különböző hitvallások keresztényei a Krisztustól akart egység felé haladjanak.
Erdő Péter bíboros atya januári imaszándéka:Imádkozzunk, hogy Krisztus örömhírét az Egyház szabadon hirdethesse minden nép körében!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2013. december hónapra

A pápa imaszándéka:
Általános szándék: Hogy azok a gyermekek, akik áldozatai a cserbenhagyásnak és minden fajta erőszaknak, megtalálhassák azt a szeretetet és védelmet, amelyre szükségük van.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, megvilágosítva a megtestesült Ige fényétől, készítsék elő az emberiséget az Üdvözítő érkezésére.
Erdő Péter bíboros atya decemberi imaszándéka:
Hogy Jézus születésének ünnepe hozzon békességet és örömet minden családba!

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2013. november hónapra

A pápa imaszándéka:
Általános imaszándék: hogy a papok nehézségeik közepette találjanak enyhülést szenvedésükre, vigaszt kételyeikre és igazolást hűségükre.
Missziós imaszándék: hogy Latin Amerika Egyháza, a helyi missziók gyümölcseként misszionáriusokat küldjön más nemzetekhez.
Erdő Péter bíboros atya imaszándéka: Imádkozzunk, hogy Mindenszentek ünnepének megtartása erősítse közösségünket az üdvözültekkel, akik már felfoghatatlan módon Istennél vannak.

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2013. október hónapra

A pápa imaszándéka 2013. október hónapra:
Általános szándék: hogy akiket az élet nehézségei annyira megtörtek, hogy életük végét kívánják, megérezzék Isten szeretetének közelségét.
Missziós szándék: hogy a Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak befogadói, de hirdetői is vagyunk Isten szavának.

Erdő Péter bíboros atya 2013. októberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy a Földön minden embernek jusson tiszta és egészséges ivóvíz!

• Ferenc pápa ismételten felemelte szavát a szíriai és közel-keleti békéért

A szíriai háborús helyzet megoldására, a háború kiszélesedésének elkerülésére nemzetközi böjt- és imanapot hirdetett meg Ferenc pápa szeptember 7. szombatra.

Idézet a Szentatyától:

"Ezért kedves testvérek, elhatároztam, hogy szeptember 7-ére, Mária, a Béke Királynője születésnapjának vigíliájára az egész Egyház számára böjt- és imanapot hirdetek meg Szíria, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. (...)Szeptember 7-én, itt a Szent Péter téren este 7 órától éjfélig imára gyűlünk össze és bűnbánó lélekkel fohászkodunk Istenhez ezért a nagy ajándékért a szeretett szíriai nemzet és a világon jelen lévő minden konfliktusos és erőszakos helyzet számára. Az emberiségnek szüksége van arra, hogy lássa a béke gesztusait és hallja a remény és a béke szavait! Arra kérek minden helyi egyházat, hogy azon túl, hogy csatlakoznak ehhez a böjti naphoz, szervezzenek erre a szándékra egy liturgikus cselekményt."

"Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18, 19-20)

• A pápa és a bíboros imaszándéka 2013. szeptember hónapra

Általános szándék:Hogy a ma embere, akit gyakran elborít a zaj, újra felfedezze a csend értékét és meghallja Isten és a testvérei hangját.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, akiket a világ oly sok pontján üldöznek, tanúságuk által legyenek Krisztus szeretetének prófétái.

Erdő Péter bíboros atya 2013. szeptemberi imaszándéka: Imádkozzunk, hogy Isten áldása kísérje az új tanévben iskoláink minden oktatóját, munkatársát, növendékét és mindazokat, akik hitoktatóként, hittanárként végzik hitünk továbbadását.

• A pápa imaszándéka 2013. augusztus hónapra

Általános szándék: Hogy a szülők és a tanárok segítsék az új generációkat hogy az igaz lelkiismeret szerinti életbe nőjenek bele.
Missziós szándék: Hogy Afrikában az Egyház az Evangélium hűséges hirdetésével járuljon hozzá a békéhez és az igazsághoz.

• Erdő Péter bíboros atya 2013. augusztusi imaszándéka:

Imádkozzunk, hogy magyar népünk Szent István példáját követve erőt merítsen a keresztény hitből életének megújítására.

• Imádság Boldog Luigi Novarese közbenjárásáért (2013. július)

(Letölthető innen!)

Ó Örök Atya, aki oly nagyon szereted
papjaidat, az isteni misztériumok
kiosztóit, hálát adunk adományaidért,
amelyeket hűséges papodnak, Luigi
Novarese szolgádnak, a Kereszt
Csendes Munkatársai alapítójának
adományoztál, akivel megértetted a
szenvedés üdvösséget hozó értékét a
betegek apostoli küldetésében.
Kérünk téged, dicsőítsd meg őt itt a
földön is, hogy megerősítője és
vigasza lehessen a szenvedőknek és a
Szeplőtelen Szűz iránti szeretetéért
add, hogy kövessük ragyogó példáját
a kereszt iránti szeretetben, az
Egyház szolgálatában és a szenvedők
emberi és keresztényi előbbre
jutásának szolgálatában. és add meg
a kegyelmet, amit kérünk: (...)
Dicsőség...
Isten szolgája Boldog Luigi Noverese,
könyörögj érettünk!

Frascati, 9 marzo 1995
Imprimatur + Giuseppe Matarrese
Vescovo di Frascati

• Boldog Luigi Novarese életrajza (2013. július)

Letölthető innen!

• A pápa imaszándéka 2013. július hónapra (2013. július)

Általános imaszándék: Hogy az ifjúság világnapja, amely Brazíliában folyik, arra serkentse a keresztény fiatalokat, hogy az evangélium tanítványaivá és misszionáriusaivá váljanak.
Missziós szándék: Hogy az egész ázsiai világrészen a kapuk nyitva álljanak az evangélium hirdetőinek.

• Erdő Péter bíboros atya 2013. júliusi imaszándéka (2013. július)

Imádkozzunk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa a Riói Ifjúsági Világtalálkozón a Szentlélek hathatós eszköze legyen, és minél több fiatalt elvezessen a találkozásra Krisztussal és az Egyházzal.

• Borhy Mária a boldoggáavatásról (2013. május)

Kedves Testvéreim!

Isten szolgája don Luigi Novarese alapító atyánk boldoggá avatása 2013. május 11-én Rómában volt, melyen mi magyarok is részt vehettünk.Boldog Luigi Novarese liturgikus emléknapja minden esztendőben július 20-án, elszenderülése napján lesz.

A boldoggáavatási szentmisén a következő egyetemes (a 4. számú magyarul) könyörgések hangzottak el:

1. A Szentatyáért

A Szentatyáért, Ferenc pápáért, hogy az igazság Lelke kisérje és vezesse őt, amely kinyilvánította Isten végtelen szeretetét minden ember iránt, különösen akkor, amikor betegségben szenved és fájdalmakkal küszködik, könyörögjünk.

2. Az Egyházért

Az Egyházért, hogy ne szünjön meg missziós szolgálatra küldeni keresztényeket, hogy az evangélium örömhíre mindenkihez eljusson, különösen a szenvedőkhöz az őszinte önátadás és szolgálat által, könyörögjünk.

3. A Főcelebráns bíborosért és a jelenlévő Püspökökért

Az itt jelen lévő püspökökért, hogy nap mint nap merítsenek Isten Igéjének forrásából, amely erőt ad a Krisztustól kapott misszió teljesítésére: elvinni az üdvösséget az emberiségnek, kölönösen azoknak, akik testben és lélekben sérültek, könyörögjünk.

4. A SOdC, a CVS és más társközösségekért

A Kereszt Csendes Munkatársaiért, a Szenvedés Önkénteseiért valamint boldog Novarese Lajos minden lelki gyermekéért, legyenek karizmájuk hüséges tanui és a szenvedő világ buzgó evangelizátorai. Máriától, Isten Anyjától tanítva jussanak el a szenvedés erejének mind mélyebb megértésére és váljanak a reménység iskolájává minden beteg számára, könyörögjünk.

5. A hivatásokért

Boldog Novarese Lajos lelki családjáért, hogy új hivatások által növekedjék, olyan személyek által, akik Jézus Krisztus példájára, a szenvedők mellé állnak nap mint nap, teljes odaadással a legszentebb Mária kezei által, könyörögjünk.

6. A betegekért

Boldog Novarese Lajos, a betegek apostola járjon közben minden szenvedő emberért, hogy ne csüggedjenek el és ne essenek kétségbe hanem találjanak szenvedésükben értelmet és feladatot a Krisztussal való közösség által és a szenvedésük felajánlása által, könyörögjünk.

7. A beteggondozókért

Mindazokért, akik betegeket gondoznak, hogy a betegek arcában felfedezzék a szenvedő Krisztus arcát, és szolgálatukban felfedezzék a szeretet és a megosztás dimenzióját, könyörögjünk.

8. Elvira Miriam Psorulla nővérért és minden elhunyt SOdC tagért

Elvira Miriam Psorulla nővér életpéldája és a Kereszt Csendes Munkatársai elhunytjainak példája bátorítsa a betegeket és szenvedőket, hogy mindig biztonságra találjanak a hitben, amelyet Isten Igéjének hallgatása, a személyes ima és a Szentségek táplálnak, könyörögjünk.

Kérem mindannyiotok imáját, hogy Szűzanyánk és Boldog Luigi Novarese közbenjárására Magyarországon is egyre többen éljük karizmánkat és gyümölcsöt hozzunk!

2013. július 2.
Borhy Mária
világi felelős

Borhy Mária, világi felelős üzenete (2013.02.11.)

Kedves Testvéreim!
Szentatyánk Betegek világnapjára küldött üzenetében külön is felhívja Egyházunk - és különösen nekünk Szenvedés Önkénteseinek - a figyelmét alapító atyánk, tiszteletre méltó Novarese atya követendő példájára.
A Hit évében szentatyánk által írt PORTA FIDEI apostolii levele IV. fejezet Plébániák, közösségek, egyesületek, mozgalmak 45. oldal 9. pontban a következőket kéri tőlünk:
„Az egyesületek és mozgalmak arra hivatottak, hogy legyenek mozgatói olyan kezdeményezéseknek, amelyek saját karizmájuk értékeivel és együttműködve a helyi lelkipásztorokkal, beilleszkednek a Hit évének nagy eseményébe. Az új egyházi közösségek és mozgalmak találékonyan és nagylelkűen találják meg a legmegfelelőbb módot arra, hogy hívő tanúságtételüket felajánlják az Egyház szolgálatára.”
Tiszteletreméltó don Luigi Novarese boldoggá avatásától kevesebb, mint 100 nap választ el minket.
Ezért kérem szépen a mb. egyházmegyei felelősöket, az imacsoport vezetőket, és minden testvért, hogy – ahol valamely okból szünetel vagy még nem alakulhatott meg a SZÖT kiscsoport - a plébános atyákkal egyeztetve szervezzék meg és arról február végéig értesítsenek.
Az országban számos helyen tartanak SZÖT-ös testvéreink Idősek Otthonában rendszeresen imacsoportot, illetve templomba már járni nem tudó testvérünket rendszeresen látogatnak, nem egyszer ennek gyümölcse, hogy ezen beteg testvéreink ismét szentségekhez járulnak, együtt imádkoznak, HORGONY újságot visznek, pl. Vízkereszt ünnepe után szenteltvizet visznek keresve a lehetőséget, hogy hol, mikor válhatnak irgalmas szamaritánusokká.

A jelenlegi helyzetben minden, minden áldozatunkra szükség van.
Akinek állapotbeli kötelessége vagy egészsége nem teszi lehetővé, hogy imacsoportba járjon, kérjük, hogy otthon imádkozzon naponta legalább egy tized rózsafüzért. Ezek a testvérek írják meg, hogy ilyen módon tudnak bekapcsolódni apostoli munkánkba.

Február végéig szeretettel várom válaszotokat az imacsoport vezető és a tagok névsorával!

Szűz Mária betegek gyógyítója Könyörögj értünk!
Tiszteletreméltó don Luigi Novarese Könyörögj értünk!

Borhy Mária, világi felelős, 2013. február 11.
Körlevél a Betegek Világnapjára
Betegek világnapi üzenet
Ima a betegek XXI. világnapjára

• A pápa új boldoggá- és szenttéavatási dekrétumokat írt alá

Hamarosan a szentek között tisztelhetjük Kateri Tekakwitha irokéz boldogot, az első „rézbőrű” női szentet. A Szentatya december 19-én, hétfőn 23 dekrétumot írt alá, amelyek közül 12 elismer egy-egy csodát, további négy 65 személy vértanúságáról szól, valamint hét dekrétum egy-egy személy hősies erényeit igazolja. A hét új szent közül a legismertebb Boldog Kateri Tekakwitha, aki 1656-ban született a mai USA területén és Kanadában halt meg mindössze 24 éves korában. Szülei két különböző indián törzsből származtak. Ugyancsak a szentek sorába iktatják hamarosan a német származású harmad rendi ferencest, Boldog Marianne Cope anyát, aki az Egyesült Államokban, a Molokai szigeten halt meg 1918-ban, a leprásoknak szentelve életét. Az öt leendő boldog közül Luigi Novarese olasz pap a betegek körében apostolkodott. Éveken át volt a vatikáni államtitkárság munkatársa, 1984-ben halt meg. A vértanúk között három népes csoport szerepel, akiket a spanyol polgárháborúban öltek meg hit iránti gyűlöletből. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)

• XVI. Benedek pápa üzenete a betegek XXI. világnapjára

Katt ide!

• Erdő Péter bíboros atya 2013. januári imaszándéka:

Imádkozzunk, hogy azok a papok, szerzetesek és világiak, akik az egyház nevében tanítanak és nevelnek a hitre, szolgálatukra jól felkészüljenek, és mindig közösségben legyenek főpásztorukkal és Szent Péter utódjával.

• Mons. Luigi Novarese Boldoggáavatása

Nagy örömmel fogadtuk a vatikáni közleményt, miszerint rögzítésre került alapítónk Mons. Luigi Novarese Boldoggáavatásának dátuma. Az ünnepi szertartásra 2013 május 11-én kerül sor. Amint részletesebb kidolgozásra kerül a program s a részvételi ár, don Giovanni Torre közleményt fog küldeni róla.
Áldjuk az Urat s imádkozzunk, hogy ez az esemény új lökést adjon apostoli munkánknak!
További információkért látogasson el olasz honlapunkra: www.luiginovarese.it

• Olasz testvéreink jönnek látogatóba:

A Novarese Év alkalmából - alapító atyánk boldoggáavatásának méltó elôkészítéseként - római központunkból Máriabesnyôre jönnek olasz testvéreink 2012 november 27-28-án. Az imacsoportok vezetôit kérjük, minél több SZÖT-ös és még nem SZÖT-ös testvért is hív- janak meg erre az alkalomra! Minden testvérünket hívunk és várunk! Ezzel a találkozóval is szeretnénk bekapcsolódni a különbözô földrészeken a boldoggáavatást váró szenvedô testvéreink elôkészületébe.

• SZÖT szabályzat:

Nagy öröm mindannyiunknak, hogy megérkezett a Laikusok Pápai Tanácsa által jóváhagyott, módosított Szenvedés Önkéntesei SZABÁLYZAT, melyet rövidesen eljuttatunk a megbízott egyházmegyei felelôsökhöz és a csoportvezetôkhöz.

• SZÖT lelkigyakorlat volt 2012 június 26-28 között Mátraverebély-Szentkúton

. Részletek a Horgony 2012/2 számában!

• SZÖT lelkigyakorlat volt 2011 június 27-29 között Mátraverebély-Szentkúton.

Beszámoló a Horgony 2011/2 számában!

• Nemzetközi Konföderáció gyűlés

2011. március 15-20. között a SZENVEDÉS ÖNKÉNTESEI KERESZT CSENDES MUNKATÁRSAI római központjában Olaszország, Kolumbia, Lengyelország, Portugália, Amerikai Egyesült Államok és Magyarország egy-egy képviselőjének részvételével a Nemzetközi Konföderáció gyűlést tartott. Részletek a Horgony 2011/1 számában olvashatók.

• 2009. szeptember 4.: Gesztelyen is megalakult a SZÖT!...

• 2009. augusztus 21-22-én Esztergomban voltunk a SZÖT ifjúsági lelkigyakorlatán...

• 2009. május 20-21. Máriabesnyő, A SZÖT lelkigyakorlata...

• 2009 június 26. és július 2. között Rómába zarándokolt a SZÖT...

• 2008. szeptember 27.: Végre elkezdtük készíteni a magyar SZÖT honlapot. Így elérhetőségünk sokat javult.

• 2008. augusztus 8-12. Budatétény, SZÖT lelkigyakorlat...

• 2006. szeptember 19-22. Máriabesnyő, SZÖT lelkigyakorlat...