XVI. Benedek pápa üzenete a betegek XXI. világnapjára

    Egyes egyházatyák az Irgalmas Szamaritánus alakjában magát Jézust látták, a rablók kezébe került emberben pedig Ádámot, az útját tévesztett és saját bűne által megsebzett emberiséget. Jézus Isten Fia, aki jelenvalóvá teszi az Atya szeretetét, a hűséges, örökkévaló, korlátok és határok nélküli szeretetet. Jézus egyben az, aki szolgai alakot öltve kifosztja, megalázza magát, hogy hasonló legyen az emberekhez (Fil 2,6–8), magára vállalja a fájdalmat egészen odáig, hogy alászáll a poklokra, ahogy a Hiszekegyben valljuk, és reményt, világosságot hoz. „Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodjék” (Fil 2,6), hanem irgalommal telve lehajol az emberi szenvedés mély szakadékába, elhozva a vigasztalás olaját, a reménység borát.

    A hit éve legyen jó alkalom arra, hogy még fokozottabban végezzük a karitatív szolgálatot egyházi közösségeinkben, hogy mindnyájan irgalmas szamaritánusként viselkedjünk testvéreinkkel – buzdít a Szentatya. Felidézett néhány olyan személyt az egyház történelmének számtalan alakja közül, akik ápolták a betegeket és érvényt szereztek a szenvedésnek mind emberi, mind spirituális szinten: ilyen volt a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Lisieux-i Szent Teréz, a „szeretet tudományának szakértője”;

    Tiszteletreméltó Luigi Novarese pap, a betegek apostola, aki gyakran elkísérte a betegeket a Mária kegyhelyekre, főleg Lourdes-ba. Raoul Follereau egész életét a leprások ápolásának szentelte a világ legtávolabbi vidékein, kezdeményezve többek között a lepra elleni küzdelem Világnapját. Kalkuttai Boldog Teréz anya minden napját szentáldozással kezdte, azután rózsafüzérrel a kezében szolgálta az Urat a szenvedőkben, főleg azokban, akiket senki sem szeretett, senki sem ápolt. Szent Anna Schäffer szintén példaadóan egyesítette saját szenvedését Krisztuséval, betegágyán teljesítette missziós küldetését.

    Az evangéliumban kiemelkedik Mária alakja, aki szenvedő Fiát a legvégső áldozatig elkísérte a Golgotán. Soha nem veszítette el a reményt, hogy Isten győzedelmeskedik a rossz, a fájdalom és a halál felett. A hit és a szeretet ugyanolyan ölelésével fogadta be Isten Fiát születésekor a betlehemi barlangban, majd kereszthalálakor. Az isteni hatalomba vetett szilárd bizalmát Krisztus Feltámadása világítja meg, amely reményt ad a szenvedőknek és megújítja azt a bizonyosságot, hogy az Úr mellettünk áll és vigasztal bennünket – emeli ki üzenetében XVI. Benedek.

    A pápa végül elismerő, bátorító szavakkal fordul a katolikus egészségügyi intézményekhez, a polgári társadalomhoz, az egyházmegyékhez, a keresztény közösségekhez, a szerzetesekhez, akik a betegek pasztorációjában kötelezték el magukat és az önkéntesekhez. A betegek XXI. világnapját az altöttingi Szűz Mária közbenjárásába ajánlja a Szentatya: „kísérje el a szenvedő emberiséget, amely enyhülést és szilárd reménységet keres. Segítsen mindenkit, aki az irgalmasság apostolkodásában kötelezte el magát, hogy Irgalmas Szamaritánusként szolgálják beteg és szenvedő testvéreiket.”

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.
Forrás: http://kurir.katolikus.hu/hirek/xvi-benedek-papa-uzenete-betegek-xxi-vilagnapjara